Seasickness, motion sickness treatment regimen

Treatment regimen for seasickness, motion sickness
Using the tip of your finger or acupoint probe, press firmly on point 63 in the middle of the philtrum and point 0 just in front of the parotid. In seasickness or motion sickness, these two places will be very painful when pressed hard. Pressing hard at the same time will reduce pain and seasickness, motion sickness will also decrease. It can be done several times until the dizziness and nausea are gone.


Dùng đầu ngón tay hay que dò huyệt ấn mạnh vào huyệt 63 ở giữa Nhân trung và huyệt 0 ở ngay sát trước mang tai. Lúc say sóng hoặc say xe, hai nơi này sẽ rất đau khi ấn mạnh vào. Đừng sợ! Trái lại cứ ấn mạnh vào một lúc hai nơi đó sẽ giảm đau và cơn say sóng, say xe cũng sẽ giảm theo. Có thể làm nhiều lần cho đến khi không còn chóng mặt và buồn nôn nữa.

Source: Dien Chan ABC